Työntekijän siirtyminen eläkkeelle

Työntekijä voi jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan 63–68-vuotiaana. Jos työntekijän työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman takia, hän voi hakea työkyvyttömyyseläkettä.  

Vuonna 2017 voimaantuleva eläkeuudistus vaikuttaa mm. eläkkeellesiirtymisikään. Eläkeuudistuksen myötä eläkkeellesiirtymisikä nousee asteittain. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneet työntekijät voivat jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan 63–68-vuotiaana.

Osa-aikaeläke poistui  vuoden 2016 lopussa. Sen tilalle on tullut osittainen vanhuuseläke, joka antaa työntekijälle mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestään täytettyään 61 vuotta riippumatta siitä jatkaako työntekoa vai ei.

Vanhuuseläke
 1. Työntekijä lähettää vanhuuseläkehakemuksen Eteraan. Vanhuuseläkettä kannattaa hakea aikaisintaan kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä.
 2. Työntekijä irtisanoutuu työstään. Työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen päättymispäivän irtisanomisaika huomioiden.
 3. Etera lähettää työnantajalle palkkatiedustelun eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Etera laskee eläkkeen ja lähettää eläkepäätöksen työntekijälle, kun työnantaja on lähettänyt viimeiset todelliset palkkatiedot.
Osittainen vanhuuseläke

Vuoden 2017 alusta osa-aikaeläke poistui. Sen tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. Se antaa mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa vai ei.

 1. Jos työntekijä haluaa vähentää työaikaansa, siitä tulee sopia työnantajan kanssa.   
 2. Työntekijä lähettää eläkehakemuksen Eteraan. Osittaista vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista.
 3. Etera tiedustelee tarvittaessa työnantajalta viimeisiä palkkatietoja eläkkeen laskentaa varten. Etera laskee eläkkeen ja lähettää eläkepäätöksen työntekijälle.

Työskentelyä voi jatkaa vanhuuseläkkeellä

TyEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee myös alle 68-vuotiasta työsuhteessa olevaa vanhuuseläkeläistä. Vanhuuseläkkeellä olevan työntekijän työskentely ei vaikuta maksussa olevaan vanhuuseläkkeeseen. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä, jonka voi hakea maksuun 68-vuotiaana.


Työuraeläke

Vuonna 2017 eläkeuudistuksessa otettiin käyttöön uusi eläkelaji, työuraeläke. Ensimmäiset työuraeläkkeet voidaan myöntää vuonna 2018.

Työuraeläkkeeseen on mahdollisuus työntekijöillä, joilla on pitkä työura eli vähintään 38 vuotta työtä sekä 63 vuoden ikä. Lisäksi edellytetään, että työura on tehty rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä.

Työuraeläkkeen hakijan on toimitettava eläkettä haettaessa työterveyshuollon ja työnantajan lausunnot työn sisällöstä tai vastaava muu selvitys.

» Työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä (Eläketurvakeskus / Työeläkelaitokset)

 


 

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaalle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi.  

Edellytykset ammatilliseen kuntoutukseen selvitetään aina ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä
Työkyvyttömyyseläkkeen myönnetään joko täytenä eläkkeenä (työkyky heikentynyt vähintään 60 %) tai osaeläkkeenä (työkyky heikentynyt vähintään 40 %).

Jos työkyvyttömyys ei ole pysyvää, työntekijälle voidaan myöntää kuntoutustuki määräajaksi.

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva työntekijä voi eläkkeen rinnalla ansaita työnteolla edellyttäen että ansiot ovat enintään 40 % aikaisemmista ansioista ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla enintään 60 %, kuitenkin aina vähintään ​737,45 vuonna ​2017.

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
 • Täysi työkyvyttömyyseläke voi alkaa vasta sairauspäivärahan ensisijaisuusajan jälkeen.
  Työntekijän pitää itse hakea työkyvyttömyyseläkettä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto.
 • Etera selvittää aina edellytykset ammatilliseen kuntoutukseen ennen työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen myöntämistä. Jos hakemusta käsiteltäessä käy ilmi, että työtekijällä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, hänelle myönnetään ennakkopäätös kuntoutukseen ilman erillistä hakemista.
 • Eläkeratkaisua varten Etera saattaa pyytää työnantajalta lisätietoja esimerkiksi työoloista, työssä selviytymisestä ja mahdollisuudesta mukauttaa tai keventää työntekijän tehtäviä jäljellä olevan työkyvyn edellyttämällä tavalla. Työnantajan kannattaa pitää yhteyttä työntekijään ja työterveyshuoltoon myös sairausloman aikana. Eläkepäätös lähetetään vain eläkkeenhakijalle.
 • Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena kuntoutustukena. Määräaikaista kuntoutustukea voidaan myöntää, kun sairauspäivärahaoikeus on päättynyt, mutta työkyvyttömyys jatkuu tilapäisesti.
 • Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta ja sen aikana työntekijällä on mahdollisuus työnantajan kanssa sopia työskentelystä osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla.
 • Jos yrityksen palkkasumma on ollut vuonna 2015 yli 2 044 500 euroa, yritys kuuluu maksuluokan piiriin. Silloin se on osin vastuussa työkyvyttömyyskuluistaan. Lisätietoa maksuluokasta löydät kohdasta TyEL-maksu

Eläkehakemuslomakkeet

 


Kysyttävää eläkeasioista?

Neuvomme kaikissa eläkeasioissa kysymyksissä niin työnantajia ja työntekijöitä. Voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, sähköpostitse tai soittaa meille.

Puhelinnumero 010 197 050 (arkisin 9–15), sähköposti elakeasiat@etera.fi.

 1. Yhteystiedot

 2. Yrityksen nimi

 3. Etu- ja sukunimi

 4. Sähköpostiosoite

 5. Puhelinnumero

 6. Valitse

 7. Viesti