Henkilöstötyön työkalupakki

Hyödynnä Eteran asiantuntijoiden laatimia valmiita henkilöstötyön ohjeita, lomakkeita ja toimintamalleja. Ne helpottavat arjen esimiestyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä.

 

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnitelman laatiminen liittyy kiinteästi organisaation liiketoiminnan ja talouden suunnitteluun. Suunnittelulla varmistetaan yrityksen henkilöstömäärä ja osaamispääoma liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Eteran ohjeet ja lomakkeet

» ​​Yrityksen henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet, alle 30 työntekijää työllistävälle yritykselle​​, word

» Henkilöstösuunnittelu ja osaaminen​​, pdf 

» Tärkeimmät yrityksen toimintaa säätelevät ja työhyvinvointiin vaikuttavat lait​, pdf 

» Tasa-arvosuunnitelma vähintään 30 työntekijää työllistäville työntekijöille, pdf 

»​ Yhdenvertaisuussuunnittelu, pdf

»​ Tiedossa on työhyvinvoinnin perusta, pdf

»Työntekijän lähtöhaastattelulomake, word

 

Lisätietoa

» Opas rekrytointiin ja rekrytoinnin suunnitteluun, empore​, pdf

»​ Yhdenvertaisuusopas, FIBS, pdf

» Opas ikäohjelman laatimiseen, pdf

»Ikäjohtamisen työkaariarvio, Sykettä työhön, pdf

Esimiestyö

Esimies varmistaa organisaation perustehtävän toteutumisen ja vastaa hyvinvoinnin perustasta: turvallisista työoloista, osaavasta johtamisesta ja työn suunnittelusta. Hän asettaa tavoitteet, suunnittelee, organisoi ja delegoi, jotta henkilöstöllä on edellytykset hoitaa omat tehtävänsä.

» Töiden suunnittelu ja organisointi, pdf

» Tavoitteellinen työskentely, pdf

» Miten annan ja vastaanotan palautetta, pdf

» Miten käsitellä työpaikkakiusaamista, pdf

» Miten vaikutan henkilostöön, pdf

» Esimiehen hyvinvointi, pdf

Kehityskeskustelut

Säännöllisillä kehityskeskusteluilla varmistetaan työnantajan ja työntekijän yhteinen näkemys työnteon tavoitteista, riittävästä osaamisesta, sekä työyhteisön ja yksilön hyvinvointiin vaikuttavista asioista.   

Eteran ohjeet ja lomakkeet

» Kehityskeskusteluohje, pdf

» Kehityskeskustelun lomake, word

» Ryhmäkeskustelun hyvät käytännöt, pdf

» Ryhmäkehityskeskustelun lomake, word

» Osaamiskartta, word

Perehdyttäminen

Hyvä perehdyttäminen varmistaa uuden työntekijän osaamisen täysipainoisen hyödyntämisen. Se säästää aikaa ja vaivaa kaikilta.

Eteran hyvät käytännöt

» Yritysten perehdyttämisohjelma, pdf

» Perehdyttaminen, pdf

Lomakkeet

» Perehdyttamisen suunnittelu, docx

» Perehdyttamisen seuranta, docx

Osaamisen kehittäminen

Yrityksen on menestyäkseen hyvä varmistaa henkilöstön oikea osaaminen ja riittävä ammattitaito. Koulutussuunnitelman laatiminen ja osaamista kartoittavat työkalut helpottavat työyhteisön osaamisen kehittämistä ja jakamista.   

Eteran ohjeet ja lomakkeet

» Osaava ja kehittyvä organisaatio, pdf

» Osaamisen jakaminen, pdf

» Tehtävänkuvauslomake, word

» Osaamisen nelikenttä -lomake, word

» Koulutussuunnitelmalomake alle 20 työntekijän yrityksille, word

» Koulutussuunnitelmalomake yli 20 työntekijän yrityksille, word

» Työntekijäkohtainen koulutusseurantolomake, word

» Koulutusvähennyslaskuri, excel

Työkyvyn varhainen tuki

Varhainen tuki työyhteisössä on puuttumista työssä suoriutumisen ongelmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhaisen tuen toimintamalli on esimiehen keskeinen työväline työkyvyn tukemiseen. Esimiehellä on tärkeä rooli työkyvyn tukemisessa, jokaisella työntekijällä on oikeus saada tukea työkyvylleen ja velvollisuus huolehtia omasta työkyvystään.

Hyvät käytännöt

» Ohje työkyvyn tuen toimintamallin laatimiseen, pdf

Lomakkeet

» Työkyvyn kartoitus ja jatkosuunnitelma, docx

» Työkyvyn tuen toimintamallin seuranta, docx

» Poissaoloilmoitus, docx

 

Työsuojelu

​Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa tarkkaillaan, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohdat korjataan.

Eteran hyvät käytännöt ja ohjeet

» Työpaikan ensiapuvalmius, pdf

» Työsuojelun toimintaohjelma, pdf

Lisätietoa

» Tyosuojelutoiminta työpaikoilla, Työturvallisuuskeskus

Työterveyshuolto kuntoon

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työterveyshuolto palveluksessaan oleville työntekijöille. Työterveyshuoltoa valitessa on hyvä kiinnittää huomiota kumppaniehdokkaan ennaltaehkäisevään palveluun, sekä sujuvaan ja aktiiviseen yhteistyöhön.  

Eteran ohjeet ja lomakkeet

» Työterveyshuolto kuntoon, pdf

» Työterveyshuollon toimintasuunnitelman ohje, pdf

» Työterveyshuollon toimintasuunnitelma lomakemalli, word

Lisätietoa

» Yrittäjän työterveyshuolto-opas, Syty2000, pdf

» Tarjouspyyntömalli työterveyshuollon järjestämiseksi, Syty2000, pdf

Työyhteisö toimivaksi

​Työyhteisö muodostuu yhteistyöstä, osallistumisesta ja palautteesta. Hyvä yhteistyö ja ilmapiiri ovat kaikkien vastuulla ja näkyvät kaikkien hyvinvoinnissa. Hyvässä työyhteisössä ymmärretään ja arvostetaan erilaisuutta ja monimuotoisuutta, sekä haetaan aktiivisesti ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Eteran hyvät käytännöt ja ohjeet

» Yritysten hyvät toimintatavat, pdf

» Henkilöstötilaisuuksien järjestäminen, pdf

» Toimivaa yhteistyötä, pdf

» Palautteen antaminen, pdf

» Työkaluja työyhteison pattitilanteisiin, pdf

» Ratkaisumalleja työyhteisöongelmiin, pdf

» Parempaan työkaveruuteen, pdf

» Työkaveritesti, pdf

Lisätietoa

» Hyvä käytös sallittu, häirintä kielletty, pdf

Yksilön hyvinvointi

Vastuu omasta hyvinvoinnista on jokaisella henkilökohtaisesti. Työnantaja voi tarjota tukea yksilön työkyvyn ylläpitämiseen myös Eteran hyvinvointiohjeilla ja –materiaaleilla.

Eteran ohjeet

» Ergonomiaohje, pdf

» Työn ja vapaa-ajan tukeminen, pdf

» Työn joustot, pdf

» Työn tauottaminen ja huokoistaminen, pdf

» Eteran 6pack työkuntotesti, pdf

Työpaikkatreeniohjeet

» Älä venytä työpäivää, venytä työpäivänä, pdf

» Hyvässä työvireessä -ohje, pdf

» Työmaalla treenataan, pdf

» Työpaikkatreeni toimistoalalle, pdf

» Työpaikkatreeni kiinteistöalalle, pdf

» Työpaikkatreeni ravintola-alalle, pdf

» Työpaikkatreeni hoitoalalle, pdf