Usein kysyttyjä kysymyksiä YEL:stä

​Milloin yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen

Mitä YEL-vakuutuksella saa?

YEL-työtulon perusteella lasketaan

 • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä osittainen vanhempainpäiväraha
 • oikeus työttömyysturvaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan
 • tapaturmavakuutuksen korvaukset
 • perheellesi maksettava perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä.

Mikä on YEL:n mukaan vakuutettavaa yrittäjätoimintaa?

YEL:n mukaan vakuutetaan

 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin yli 30% tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai äänimääristä ja itse vähintään yhden osakkeen tai äänen.
 • Muun yhteisön, esim. osuuskunnassa, johtavassa asemassa työskentelevä henkilö. Yleensä osuuskunnassa työskentelevät, vakuutetaan työsuhteen perusteella TyEL:n mukaan.
 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittajan perheenjäsenet, jos he työskentelevät yrityksessä palkatta ja asuvat vakituisesti samassa taloudessa.

YEL:n mukaan ei vakuuteta

 • Maatalousyrittäjät vakuutetaan maatalousyrittäjien (MyEL) mukaan.
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin tasan tai alle 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tasaan tai alle 50 % osakkeista tai äänimääristä.
 • Yrittäjää, joka ei työskentele yrityksessään.
 • Osakeyhtiön osakas, joka ei ole johtavassa asemassa.
 • Äänetön yhiömies
 • Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön perheenjäsenet. 

Yrittäjän TyEL-vakuuttaminen

Jos yrittäjä tai yrittäjän perheenjäsen ei kuulu YEL:n piiriin, mutta on työsuhteessa ja nostaa palkkaa, tulee yritykselle ottaa TyEL-vakuutus. Eläke- ja muu sosiaaliturva määräytyy silloin palkan ja luontoisetujen mukaan. 

YEL:n mukaan johtavassa asemassa ovat

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen jäsen
 • muut vastaavassa asemassa olevat. Pienessä perheyrityksessä työskentelevä omistajaperheenjäsen on yleensä muodollisesta asemasta riippumatta yrityksessä johtavassa asemassa, jos yrityksessä ei ole työsuhteeseen palkattua henkilökuntaa.

Myös hallituksen varajäsen vakuutetaan YEL:n mukaan, jos hänellä on yhtiön nimenkirjoitusoikeus tai jos hän toimii pitkään varsinaisen jäsenen tilalla ja muuten täyttää YEL:n edellytykset.

Entä jos minulla on jo YEL-vakuutus?

 Jos sinulla jo on YEL-vakuutus toisesta yrittäjätoiminnasta, uutta YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan. YEL-työtuloa määriteltäessä pitää laskea mukaan kaikki yrittäjänä tehdyn työpanoksen arvo.​

Jos YEL-vakuutuksesi on toisessa vakuutusyhtiössä, voit siirtää sen helposti Eteraan. Me huolehdimme vakuutuksen irtisanomisesta puolestasi.

» YEL-vakuutushakemus

Tarvitseeko sivutoiminen yrittäjä YEL:n?

Myös sivutoimisen yrittäjän tulee hankkia YEL-vakuutus, jos

 • työpanoksen arvo ylittää YEL-työtulon
 • yrittäjätoiminta kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Jos yrittäjällä jo on YEL-vakuutus, uutta vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan.  Useammassa yrityksessä yrittäjänä työskenteleminen otetaan huomioon YEL-työtuloa määriteltäessä.

Entä jos olen freelancer?

Freelancerina toimiva henkilö voi työskennellä joko yrittäjänä tai työntekijänä ja kuulua siten joko TyEL:n tai YEL:n piiriin. Henkilö voi olla samaan aikaan työsuhteessa yhteen ja toimeksiantosuhteessa toiseen työnteettäjään nähden.

YEL:n piiriin kuuluminen ei edellytä, että henkilöllä olisi toimintaansa varten yritys tai toiminimi.

Kuuluuko henkilö TyEL:n vai YEL:n piiriin riippuu siitä, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Jos työ tehdään työsuhteessa, vakuutetaan freelancer TyEL:n mukaan. Tällöin työnantajan vastuulla on hoitaa eläketurva.

Työsuhteen tunnusmerkkejä mm.

 • saa palkkaa
 • työsopimus
 • ei voi palkata itselleen sijaista
 • työtä valvotaan tai johdetaan.

Jos taas työsuhteen tunnusmerkit puuttuvat, freelancerin tulee itse järjestää ja maksaa eläketurvansa YEL:n mukaan.

Myös työkorvauksia saavien freelancereiden tulee hankkia itselleen YEL-vakuutus. Työkorvaus tarkoittaa muuta kuin palkkana maksettavaa korvausta. Oleellista tässä on se, että työsuhteen tunnusmerkit puuttuvat.

Tarvitsenko YEL-vakuutuksen eläkeaikana?

YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista, jos yrittäjä on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Vapaaehtoisesta eläkkeestä karttuu uutta eläkettä 1,5% YEL-työtulosta.

YEL-vakuuttaminen on pakollista, kun YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät ja yrittäjä on

 • osa-aikaeläkkeellä tai
 • osittaisella vanhuuseläkkeellä
 • työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Jos omistusosuus kasvaa, tuleeko TyEL-vakuutuksen sijaan ottaa YEL-vakuutus?

Jos osakeyhtiössä työskentelevän omistajan omistusosuus kasvaa siten, että hän omistaa itse yli 30 % tai perheenjäsenten kanssa yli 50 %, hänet on vakuutettava TyEL:n sijaan YEL:ssä.

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä?
Jos TyEL:stä YEL:iin siirtyvä omistaja toimii ensimmäistä kertaa YEL:n alaisena yrittäjänä, hän saa vakuutusmaksuista 22% aloittavan yrittäjän alennuksen 48 kuukauden ajalta.

Entä jos osakeyhtiön omistus on välillinen?

Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö kuuluu YEL:n piiriin esimerkiksi, jos

 • hän omistaa itse yli 50 prosenttia väliyhtiön osakepääomasta ja väliyhtiö omistaa yli 30 prosenttia työskentely-yhtiön osakepääomasta tai
 • hän omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia väliyhtiön osakepääomasta ja väliyhtiö omistaa yli 50 prosenttia työskentely-yhtiön osakepääomasta.

Tarvitsevatko elinkeinonharjoittajana työskentelevät perheenjäsenet YEL:n?

Elinkeinonharjoittajana toimivan yrittäjän perheenjäsenet vakuutetaan myös YEL:n mukaan, jos he työskentelevät palkatta yrityksessä.


Perheenjäsen YEL:n mukaan

 • yrittäjän aviopuoliso riippumatta siitä, asuvatko puolisot yhteistaloudessa vai eivät
 • vakinaisesti samassa taloudessa asuvat yrittäjän lapset, vanhemmat tai isovanhemmat
 • yrittäjän ottolapsi tai ottovanhempi
 • avopuoliso, jos avopari elää yhteisessä taloudessa
 • samaa sukupuolta olevat parisuhteensa rekisteröineet henkilöt riippumatta siitä, asuvatko he yhteistaloudessa vai eivät.

Ei perheenjäsen YEL:n mukaan

 • sisarukset, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa.
 • eri taloudessa asuva avopuoliso tai lapsi, vanhempi tai isovanhempi

Jos ammatin- tai liikkeenharjoittaja ja hänen puolisonsa harjoittavat yhdessä yrittäjätoimintaa, verotuksessa tulo jaetaan puolisoiden kesken työpanosten mukaan. Ilman erillistä selvitystä tulo puolitetaan. YEL-valvonnassa puolisolle jaetun tulon katsotaan yleensä osoittavan, että puoliso on myös vakuuttamisvelvollinen.

Milloin itsensätyöllistäjä tai ns. kevytyrittäjä tarvitsee työeläkevakuutuksen?

Työeläkelainsäädännössä kaikki ovat joko yrittäjiä tai työntekijöitä. Koska itsensätyöllistäjät eivät useinkaan työskentele työsuhteessa, heitä ei vakuuteta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Mikä on yrittäjätoimintaa?
Työeläkelainsäädännössä keskeistä yrittäjyydessä on se, että työ tehdään itsenäisesti, ilman johtoa ja valvontaa. Yrittäjyys ei edellytä sitä, että itsensätyöllistäjällä olisi toimintaansa varten yritys, y-tunnus tai toiminimi. Siten myös pienimuotoinen ja sivutyönä tehtävä työ on yrittäjätoimintaa.

Yrittäjä päättää, mitä töitä vastaanottaa ja kuka työn tekee. Yrittäjällä on tyypillisesti itsellään vastuu työsuorituksestaan ja työn tuloksesta. Yrittäjän työstään saama korvaus määräytyy usein valmiin työn tuloksen perusteella.

Milloin itsensätyöllistäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen?
YEL-vakuutus tulee hankkia, jos yrittäjän työtulo on yli 7 645,25 euroa vuodessa (vuonna 2017) ja toiminta kestää vähintään neljä kuukautta. YEL-työtulo on yrittäjän itsensä määrittämä arvo työpanokselle, ei ansioiden tai laskutuksen määrä. Sen pitää vastata summaa, joka maksettaisiin palkkana vastaavasta työstä.
Jos työpanoksen arvo jää alle 7 645,25 vuodessa tai toiminta kestää alle neljä kuukautta, YEL-vakuutusta ei tarvita. Jos yrittäjätoiminta on sesonkiluonteista, mutta toistuvaa, YEL-vakuutus kuitenkin tarvitaan.

Milloin kyseessä on työsuhde?
Lyhyitä keikka- ja freelancer -töitä voi tehdä myös työsuhteessa.
Työsuhteen keskeinen merkki on suullinen tai kirjallinen työsopimus. Työntekijä tekee työtä ansiotarkoituksessa palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työsopimuksen perusteella.
Työntekijä ei työsuhteessa ole yhtä itsenäinen kuin yrittäjä. Työsuhteen keskeinen piirre on työnantajan direktio-oikeus. Työnantaja määrittää kuka tekee sekä mitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Työnantajalla on myös oikeus valvoa, että työ tehdään annettujen määräysten mukaisesti.


Miten työtulo määritellään?

Kuinka YEL-työtulo määritellään?

YEL-työtulolla arvioidaan yrittäjän työpanos. Lain mukaan työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän YEL:n alaiseen työhön palkataan yhtä ammattitaitoinen henkilö tai sitä korvausta, joka keskimäärin vastaa tätä työtä. YEL-työtulo ei riipu siitä, millaista korvausta yrittäjä nostaa yrityksestään.

YEL:ssä tarkoitetun työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa, ei yritystoiminnan taloudellista tulosta.

Työtulon määrittelyssä ei huomioida toiminnan kirjanpidollista voittoa tai tappiota. Yritystoiminnan liikevaihto samoin kuin muu kirjanpidosta saatava selvitys voi kuitenkin antaa lisäselvitystä vakuutettavasta yritystoiminnasta ja sen laajuudesta.

Yrittäjä esittää hakemuksessa arvion työtulostaan. Etera vahvistaa työtulon lähettämällä vakuutuskirjan.

Vinkkejä sopivan työtulon määrittämiseksi

YEL-työtulon määrittämisessä voi olla apua seuraavista kysymyksistä:

​• Paljonko samaa työtä tekevälle sijaiselle maksettaisiin kuukausipalkkaa? Kertomalla kuukausipalkan kahdellatoista saat sopivan työtulon.
• Katso alla olevasta taulukosta, millaista turvaa saat eri työtulolla. Mieti millä kuukausitasolla pärjäät, jos sairastut tai jäät eläkkeelle.

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

•Määrittelyssä voi auttaa tieto, että Suomen keskityötulo on 22 000 euroa.
•Eläketurvakeskuksen työtuloohjeesta voi tarkistaa ammattikohtaisia suosituksia YEL-työtulolle.

Lisätietoa verkossa

» Yrittäjän työtulo, Eläketurvakeskus, pdf

Milloin YEL-työtuloa voi muuttaa?

YEL-työtuloa voi muuttaa milloin tahansa, mutta ei takautuvasti. YEL-työtulo kannattaa pitää ajan tasalla, jotta eläke- ja sosiaaliturva ovat riittävällä tasolla.

​Työtulon tarkistaminen kannattaa tehdä esimerkiksi yritystoiminnan kasvaessa tai supistuessa sekä yrittäjän oman työpanoksen muuttuessa joko pysyvästi tai tilapäisesti vähintään noin vuoden ajaksi (kuten äitiysloma).

Miten nostan YEL-työtuloa?

YEL-työtuloa voit nostaa kirjautumalla vakuutuspalveluumme tai lähettämällä yrittäjäpalveluumme sähköpostin. Kannattaa muistaa, että työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. ​

Miksi YEL-työtuloa kannattaa nostaa?

YEL-työtulo on sosiaaliturvasi perusta. Eläke ja Kelan maksamat päivärahat lasketaan suoraan työtulostasi. Voit tarkistaa alla olevasta koosteesta, millaisen sosiaaliturvan saat eri työtuloilla.

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

​Miksi YEL-työtulon kannattaisi olla vähintään ​12 564 euroa?

Työssäoloehdon täyttävän YEL-työtulon alaraja on 12 564 euroa. Työtuloa tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Jos työtulosi on tätä pienempi, et täytä työttömyyspäivärahan edellyttämää työssäoloehtoa, etkä voi liittyä yrittäjäkassan jäseneksi.

Lisätietoa verkkosivuillamme

 » Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

​Mitä YEL:n minimityötulolla saa?

YEL-työtulo on sosiaaliturvasi perusta. Minimityötulolla et pääse lainkaan työttömyysturvan piiriin. 

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

YEL-työtuloa voi muuttaa

Kunkin vuoden alusta YEL-työtuloa tarkistetaan palkkakertoimella, jotta työtulosi seuraisi yleistä palkka- ja hintatason muutosta.

Jos yrittäjätoiminnassasi tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti YEL-työtuloosi, voit hakea siihen Eterasta muutosta suuntaan tai toiseen. 

Toiminnan tilapäinen katkos tai verotettavan tulon vuosittaiset muutokset eivät kuitenkaan vaikuta työtuloosi. Muutoksista kannattaa ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.
 
YEL-työtuloa voi muuttaa useamman kerran vuodessa ja se onnistuu helpoiten kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun.

YEL-maksun joustoa voi käyttää väliaikaisiin maksujen muutoksiin ylös tai alaspäin. 

» Lue lisää YEL-maksusta

Miten työtulon muutos eroaa maksun joustosta?

Työtulon muutos​Maksun jousto
​vaikuttaa koko sosiaaliturvaan​vaikuttaa vain eläkkeeseen
​on mahdollista tehdä useamman kerran vuodessa​mahdollista tehdä kerran vuodessa
​on tehtävä työtulon ala- ja ylärajojen sisällä​ylöspäin: lisämaksu 10 – 100 %
alaspäin: pienennys 10 – 20 %
​kannattaa ilmoittaa heti, sillä muutos astuu voimaan aikaisintaan ilmoituksen vastaanotto-päivästä lähtienpäätös on mahdollista tehdä vasta vuoden lopussa, koskee kuitenkin koko vuotta
​on voimassa aina seuraavaan muutokseen asti

​on voimassa vain kuluvan vuoden

​voi tehdä kuka tahansa työtulorajojen puitteissa

​joustolle tiettyjä edellytyksiä: esim. aloittavan yrittäjän ale estää jouston


YEL-maksuista

Aloittava yrittäjä saa alennusta

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava saa alennuksen maksuunsa. 

 • Alennusta saa neljän vuoden ajan.
 • Jos 48 kuukauden alennusjaksoa on jäljellä, sitä voi käyttää myös aloittaessa toista yrittäjätoimintaansa.
 • Myös silloin jos yrittäjä siirtyy TyEL:n piiristä YEL:n piiriin ensimmäistä kertaa, yrittäjätoiminta katsotaan alkaneeksi siirtymishetkellä.

Aloittavan yrittäjän alennusta ei saa, jos

 • yrittäjällä on ollut YEL jo ennen vuotta 2001
 • yrittäjä on saanut vapautuksen YEL-vakuutuksesta ennen vuotta 2001
 • jos Eläketurvakeskus on joutunut ottamaan yrittäjälle pakkovakuutuksen.

Vinkki – Hyödynnä alennus täysimääräisesti

Työtulo kannattaa pitää mahdollisimman korkealla tasolla, kun saa aloittavan yrittäjän alennusta. Alennettu maksuprosentti ei vaikuta eläkkeen kertymiseen. Eläkettä kertyy normaalisti iän mukaisen karttumisprosentin mukaan.

Kuinka monessa maksuerässä YEL-maksut maksetaan?

Yrittäjä voi maksaa YEL-maksun 1–4, 6 tai 12 erässä. ´

Maksun eräkuukausien valinta vaikuttaa korkoutuksen kautta erääntyvään YEL-maksuun. Maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta maksukauden puolivälistä eräpäivään.

Yhdessä erässä maksaminen on edullisin vaihtoehto
YEL-maksu on pienin, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun se painottuu loppuvuoteen ja erääntyy kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja joulukuussa.

Mitä YEL-maksulla saa?

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sen perusteella lasketaan

 • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläke
 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha
 • mahdollisuus työttömyyspäivärahaan
 • perheelle maksettava perhe-eläke yrittäjän kuolemantapauksen yhteydessä.

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta sosiaaliturvaan, pdf
» Eteran YEL-laskurilla voit laskea, paljonko vakuutus maksaa eri työtulolla ja millaisen eläketurvan sillä saa.

YEL-maksu joustaa

Yrittäjä voi joustaa YEL-maksuissa taloudellisen tilanteensa mukaan. Maksun jouston käytöstä voi ilmoittaa joko kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun tai soittamalla asiakaspalveluumme. Ilmoituksen tulee olla Eterassa sen kalenterivuoden aikana, jolloin joustoa haluaa käyttää.

YEL-maksun korotus

Maksamalla suurempaa eläkemaksua voi parantaa kyseisen vuoden ajalta karttuvaa eläketurvaa.

 • Perusmaksua voi maksaa 10100 prosenttia enemmän.
 • Korotettu YEL-maksu ei kuitenkaan saa ylittää YEL:n enimmäistyötulon mukaan laskettua maksua.
 • Joustoa voi käyttää vain kerran kalenterivuoden aikana.
 • Lisämaksun voi vähentää yrittäjän, hänen puolisonsa tai yrityksen verotuksessa kuten muunkin YEL-maksun. 
 • Lisämaksua voi maksaa vaikka joka vuosi.
 • Huomaa, että YEL-maksun korotus ei vaikuta muuhun sosiaaliturvaan. Jos haluat korottaa myös sosiaaliturvan tasoa, kannattaa korottaa YEL-työtuloa.

Milloin YEL-maksun korotusta ei oteta huomioon

 • Korotus ei vaikuta muihin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahaan.
 • Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan laskennassa työkyvyttömyyttä edeltävän vuoden lisämaksua ei oteta huomioon.

YEL-maksun alennus

Kun maksaa pienempää eläkemaksua, eläketurva vastaavasti pienenee. Alennus ei vaikuta muihin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten sairaus- ja vanhempainrahaan.

 • YEL-maksua voi maksaa 1020 prosenttia vähemmän.
 • Alennettu YEL-maksu ei ei saa alittaa YEL:n minimityötuloa vuodessa.
 • Joustoa voi käyttää kerran kalenterivuoden aikana.
 • Alennusta voi käyttää kolme kertaa seitsemän perättäisen vuoden aikana.

Milloin joustoa ei myönnetä?

 • kun yrittäjä saa aloittavan yrittäjän alennusta
 • jos YEL-vakuutus ei ole ollut Eterassa voimassa koko kalenterivuotta
 • sen vuoden jälkeen, jolloin yrittäjä on täyttänyt 62 vuotta
 • jos yrittäjällä on maksamattomia vakuutusmaksuja
 • yrittäjä saa työeläkettä Suomesta

YEL-maksu on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen

Vähennyksen voi tehdä yrittäjän tai yrityksen verotettavasta tuloksesta.

 • Jos maksajana on yritys, vähennetään maksut yrityksen verotettavasta tuloksesta.
 • Jos maksajana on yrittäjä, verovähennys tehdään yrittäjän ansiotuloverotuksessa tai vaihtoehtoisesti puolison ansiotuloverotuksessa

Lisätietoa verkkosivuillamme

Voit tarkistaa verovähennyksen määrän taulukosta. Mitä suurempi työtulo, sitä suurempi on verovähennys.

» Verovähennyksen vaikutus YEL-maksuun -taulukko, pdf

YEL-maksuista saa todistuksen Eteran vakuutuspalvelusta

Kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun voi tulostaa kätevästi YEL-todistuksia:

 • maksetuista YEL-maksuista tarjouksen liitteeksi
 • maksetuista YEL-maksuista verottajalle
 • YEL-työtulosta Kelaa varten.

Maksuaikaa voi hakea ennen eräpäivää

Jos sinulla on maksuvaikeuksia, kannattaa sopia Eteran kanssa maksuaikataulusta. Maksusopimus pitää tehdä ennen eräpäivää. Kun sovit maksujärjestelyistä vältät maksujen siirtymisen ulosottoon.

YEL-maksu on ulosottokelpoinen

Maksamatta jäänyttä YEL-maksua voidaan periä maksuunpanovuoden jälkeen viiden vuoden ajan. Jos maksu on maksamatta perintäajan päätyttyä, kyseisen vuoden YEL-työtulona käytetään eläkettä laskettaessa maksettujen maksujen perusteella laskettua työtuloa.

Maksamattomat maksut pienentävät eläkettä

Vanhentuneet, maksamatta jääneet YEL-maksut pienentävät eläkettä. Esim. jos puolet maksuista on maksamatta, on kyseisen vuoden työtulo 50% pienempi maksamattomien maksujen johdosta.

Mitkä ovat yrittäjän muut sosiaalivakuutusmaksut?

Yrittäjän sosiaalivakuutusturvaan kuuluvat

 • YEL-vakuutus
 • vapaaehtoinen tapaturmavakuuutus
 • vapaaehtoinen työttömyysturva.

Pakolliset sosiaaliivakuutusmaksut työnantajana ovat:

 • Työeläkevakuutusmaksu työntekijöistä
 • Työntekijöiden tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutusmaksu
 • sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu)

Lisätietoa sosiaalivakuutusmaksuista

Sosiaaliturvamaksut ja rajamäärä -taulukosta

Vaikuttaako erien määrä maksuun? Kannattaako maksaa yhdessä erässä?

Yrittäjä voi maksaa YEL-maksun 1–4, 6 tai 12 erässä. ´

Maksun eräkuukausien valinta vaikuttaa korkoutuksen kautta erääntyvään YEL-maksuun. Maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta maksukauden puolivälistä eräpäivään.

Yhdessä erässä maksaminen on edullisin vaihtoehto

YEL-maksu on pienin, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun se painottuu loppuvuoteen ja erääntyy kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja joulukuussa.

Mikä on vakuutusmaksukorko?

YEL-maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta kunkin maksukauden puolivälistä eräpäivään. Laskennassa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa vakuutusmaksukorkoa, joka YEL:n osalta vahvistetaan aina kalenterivuodeksi.

Vakuutusmaksukorko pienentää maksua eniten, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun eräpäivät painottuvat loppuvuoteen ja erääntyvät kesäkuussa ja joulukuussa.

Onko eläkeyhtiöiden YEL-vakuutusmaksuissa eroja?

YEL-maksu on sama jokaisessa yhtiössä. Siksi kannattaa ottaa vakuutus yhtiöstä, jolla on monipuolisia yrittäjille suunnattuja palvelukokonaisuuksia.

» Lue lisää palveluistamme yrittäjille

Miten toimin muutostilanteissa?

Missä voin tehdä osoitteenmuutoksen?

Osoitteenmuutoksen voit tehdä kirjautumalla Eteran verkkopalveluun. 

Voit myös lähettää muutoksen asiakastietojen muutos -lomakkeella.

Tilinumeroni muuttuu, minne voin sen ilmoittaa?

Voit ilmoittaa tilinumerosi kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Jään äitiyslomalle, miten toimin YEL-vakuutukseni kanssa?

Jos et harjoita yritystoimintaa äitiysloman aikana, YEL-vakuutus tulee päättää. Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.  

Kannattaa muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen saa vain kahteen yritystoimintajaksoon. Kun laitat vakuutuksen voimaan kolmannen kerran, et saa enää alennusta.​

Jään pidemmälle sairaslomalle, pitääkö maksaa YEL-maksuja?

Jos et harjoita yritystoimintaa, et tarvitse YEL-vakuutusta.  Jos sinulla on voimassa oleva YEL-vakuutus, sen tulee päättää. Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun. 

Kannattaa muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen saa vain kahteen yritystoimintajaksoon. Kun laitat vakuutuksen voimaan kolmannen kerran, et saa enää alennusta.​

Menen opiskelemaan, mitä teen YEL-vakuutuksen kanssa?

Tarvitset YEL-vakuutuksen opiskeluaikanakin, jos harjoitat yritystoimintaa opiskeluaikanasi ja YEL:n ehdot täyttyvät.

Jos et harjoita yritystoimintaa opiskelujen ohessa, et tarvitse YEL-vakuutusta.  Jos sinulla on voimassa oleva vakuutus, se tulee päättää. Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen saa vain kahteen yritystoimintajaksoon. Kun laitat vakuutuksen voimaan kolmannen kerran, et saa enää alennusta.

Jos yrittäjätoimintani on päättynyt tai päättymässä, pitääkö minun ilmoittaa Eteralle?

Yritystoiminnan päättymisestä pitää aina ilmoittaa Eteraan, jotta Etera voi päättää YEL vakuutuksesi. ​

Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Miten toimin, kun haluan päättää vakuutuksen?

YEL-vakuutuksen voit päättää kirjautumalla verkkopalveluun. Vakuutuksen voi päättää myös lähettämällä sähköpostia.​

Jos jään sairaus- tai vanhempainvapaalle, miten päivärahani lasketaan?

​Sairaus- ja vanhempainpäiväraha määräytyy YEL- työtulon perusteella. Tänä vuonna alkavan päivärahan perusteena on kaksi vuotta sitten vahvistettu keskimääräinen työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. 

Päiväraha voi perustua myös sairastumista tai vanhempainvapaata edeltävien 6 kuukauden YEL-työtuloon, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu ja palkkakertoimella tarkistettu työtulo.

Jos käyttää kuuden kuukauden takaista työtuloa, tarvitsee YEL-työtulotodistuksen. Sen saat helposti kirjautumalla Eteran verkkopalveluun. 

Mikä on yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaika?

​Kun olet YEL-vakuutettu, sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 3 arkipäivää. Päivärahat haetaan Kelasta, se onnistuu esim. Kelan verkkopalvelun kautta.

 


Yritysmuodon muutokset ja YEL

Miten yhtiömuodon muutos vaikuttaa YEL-vakuutuksiin?

Nykyinen YEL-vakuutus säilyy jos yrittäjä edelleen yhtiömuodon muutoksen jälkeen vakuutetaan YEL:n mukaan. Eteraan tulee ilmoittaa uusi y-tunnus. Jos työpanos on muuttunut, kannattaa tarkistaa työtulo vastaamaan työpanosta.

Jos toiminimi muutetaan

 • osakeyhtiöksi, yrittäjä vakuutetaan edelleen YEL:n mukaan, jos hän omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista tai vastaavasta äänimäärästä. Jos omistusosuus on pienempi, yrityksestä palkkaa saava yrittäjä vakuutetaan TyEL:n mukaan.
 • avoimeksi yhtiöksi, yhtiössä työskentelevät yhtiömiehet vakuutetaan YEL:n mukaan. Muut vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos heille maksetaan palkkaa.
 • kommandiittiyhtiöksi, yhtiössä työskentelevät vastuunalaiset  yhtiömiehet vakuutetaan YEL:n mukaan.
 • yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi, yrittäjä vakuutetaan YEL:n mukaan. Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevät perheenjäsenet vakuutetaan myös YEL:n mukaan, jos työtulon minimi ylittyy.

Yrityskauppa, yritysjärjestelyt ja yrittäjän YEL-vakuutus

YEL-vakuutus tulee lopettaa, jos yrittäjä

 • lopettaa yritystoimintansa myymällä yrityksensä, eikä jatka yrittäjätoimintaansa.
 • myy koko yhtiöosuutensa avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä.
 • myy omistusosuutensa osakeyhtiöstä ja kaupan jälkeen omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % yhtiön osakepääomasta tai vastaavasta äänimäärästä.

Jos  yrittäjä ei kuulu YEL:n piiriin, mutta yhä saa palkkaa yrityksestä, hänen vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Yritysjärjestelyt

YEL-vakuutukselle ei tarvitse tehdä mitään jos yhtiömuoto muuttuu ja muutoksen jälkeen edelleen kuuluu YEL-vakuutuksen piiriin.

Esimerkiksi YEL-vakuutus pysyy voimassa, jos y-tunnus muuttuu yhtömuodon muuttuessa toiminimestä osakeyhtiöksi ja yrittäjä omistaa uudesta yhtiöstä yli 30%. Ilmoita kuitenkin uusi y-tunnus ja yhtiömuodon muutos Eteraan. Tarkista myös, että YEL-työtulosi vastaa työpanostasi.

Milloin YEL-vakuutus tulee päättää?

YEL-vakuutus tulee päättää, jos

 • yrittäjätoiminta on päättynyt kokonaan.
 • yhtiömuoto, omistussuhteet tai asema yrittäjänä muuttuvat niin, ettet enää ettet enää täytä YEL:n ehtoja.
 • siirryt vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Jos vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi jatkat yrittäjätoimintaa eläkkeen rinnalla, voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen.
 • yrittäjätoimintasi keskeytyy pidemmäksi aikaa, kuten äitiysloman ajaksi etkä tuona aikana työskentele lainkaan.
 • yrittäjätoiminta on vähentynyt siten, että YEL-työtulo jää alle minimirajan. Voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen alle YEL:n minimirajan työtulolla.

Ilmoita vakuutuksen päättämisestä Eteraan. Vakuutuksen voi päättää kirjautumalla verkkopalveluumme tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme.

Sukupolvenvaihdos

Kun seuraava sukupolvi ottaa ohjat, se hankkii omat YEL-vakuutuksensa. Jos yrityksen TyEL-vakuutus on ollut Eterassa, kannattaa selvittää vakuutukselle Eteraan muodostunut rahasto. Kertyneen rahaston voi siirtää uuteen vakuutukseen Eterassa. Rahasto vaikuttaa asiakashyvitysten kautta yrityksen saamaan alennukseen TyEL-vakuutusmaksusta.

Sukupolvenvaihdos on hyvä suunnitella hyvissä ajoin veroseuraamusten vuoksi. Vaihdoksen läpivientiin  kannattaa varata aikaa vähintään 3–5 vuotta, joskus enemmänkin.
 
Kannattaa kysyä neuvoja tilitoimistoltasi tai asianajajaltasi, verottajalta, pankista ja oman alueesi ELY-keskuksesta.

Hae sukupolvenvaihdoslainaa Eterasta

Etera tarjoaa monipuolisia rahoitusratkaisuja. Räätälöityihin rahoitusratkaisuihimme kuuluu esimerkiksi sukupolvenvaihdosrahoitus. 

Työntekijän palkkaaminen

Kun yrittäjä palkkaa työntekijän tilapäisesti tai vakituisesti, on hän työnantaja. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu järjestää työntekijöiden työeläketurva hankkimalla TyEL-vakuutus.

TyEL-vakuutuksen saa Eterasta. YEL- ja TyEL-asiat voi hoitaa vaivatta Eteran verkkopalvelussa yhdellä ja samalla tunnuksella.

Lisätietoja verkkosivuillamme

» Palvelut työnantajalle
» Eteran vakuutuskartoituksella selvität helposti, millaisen vakuutuksen tarvitset
» Tee TyEL-vakuutushakemus